Back to Top
Overslaan en naar de inhoud gaan

Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn

Voor energiebesparing en lokale duurzame energieproductie

De linebeam fan de EKA stiet te plak

Posted on zo, 04/28/2024 - 21:05 by EKAldeboarn

Ein maart is tusken de Skânsstrjitte en de Boarn in moaie Linebeam (Tilia platyphyllos) plante. Dit is in ferfangende beam foar ien dy't yn 2022 omseage is, omdat dy tefolle skaad joech. Dizze beam stiet by TOP, yn it gebied dêr't hooplik in natuerpaad komme sil. Goan linebeammen litte simmerdeis drippen klibbersguod falle, mar dat docht dizze soarte gelokkich net.

Abonneer op